Algemene voorwaarden

Welkom bij De Spirituele Vlinder!
Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van De Spirituele Vlinder, gelegen op http://www.de-spirituele-vlinder.be. Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf De Spirituele Vlinder niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

ALGEMENE VOORWAARDEN
De Spirituele Vlinder met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert een onderneming via Smart verenigde producties
BE 0896 755 397​

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: de-spirituele-vlinder@outlook.com

Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Dienstverlener: Tina Verleysen of be
 2. Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 3. Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail. 
 4. Dienst: de diensten die wij leveren
 5. Producten:
 • Online en live vrouwencirkels
 • Online en live 1 op 1 coaching
 • Readings met tarot, orakel en lenormand
 • Journals (digitaal product)
 1. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
 2. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag het aankopen van de dienst.
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  
 4. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 5. Website: www.de-spirituele-vlinder.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten en diensten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 
2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 
2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 
3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. Alle prijzen voor consumenten zijn inclusief BTW en deze voor ondernemers zijn exclusief BTW.
3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 
3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.
Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

4.1. Algemeen
4.1.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan. 
Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

 • Online en live vrouwencirkels
 • Online en live 1 op 1 coaching
 • Online en live readings met tarot, orakel en lenormand
 • Digitale producten ( journalprompts, …)

4.1.2. Wanneer jij, als Klant, overgaat tot de aankoop van een aantal cirkels,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig, tijdens de uitvoering van het traject, zou worden beëindigd door jou, als Klant, zijn wij, als Dienstverlener, niet gehouden tot een terugbetaling. 
4.1.3. Jij, als Klant, dient de volgende afspraken steeds na te komen:

 1. Bij live en online vrouwencirkels:
 • De bijeenkomsten beginnen en eindigen steeds op tijd
 • Niet multitasken
 • Gebruik van de gsm is niet toegestaan
 • What happens in the circle, stays in the circle. Jij, als Klant, mag nooit (on)vrijwillige audio- of video-opnames maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van alle deelnemers.
 • Jij, als Klant, bent niet verplicht om te delen. Maar gelieve dit wel steeds te zeggen.
 • De cirkel is een veilige plek! Er wordt door jou, als Klant, op geen enkel moment gereageerd/ geoordeeld of ongevraagd advies gegeven.
 • Als jij, als Klant, feedback wenst te vragen aan de groep, dan kan dit aan het einde van de cirkel.
 • Op het einde van elke deelronde, krijgt iedereen de kans om nog iets aan te vullen.
 • Door deel te nemen aan de cirkel, ga jij, als Klant, akkoord met deze afspraken en de rest van deze algemene voorwaarden.

4.1.4.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.
4.2. Online trainingen/opleidingen/vrouwencirkels/readings/digitale producten
4.2.1. Toegang tot online trainingen/opleidingen/vrouwencirkels readings/digitale producten  is persoonlijk. Toegang hiertoe of tot de inhoud ervan mag niet gedeeld worden met derden. Alsook mogen sessies niet worden opgenomen of gedeeld.
4.2.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Wij, als Dienstverlener, jou, als Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd zijn. Daarenboven kan, bij vaststelling, een schadevergoeding worden gevorderd voor de schending van Intellectuele Eigendomsrechten.
4.2.5. Jij, als Klant, dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener. 
4.3. Fysieke trainingen/opleidingen/vrouwencirkels readings/digitale producten
4.3.1. Jij, als Klant, gaat ook in de situatie van fysieke trainingen, opleidingen en vrouwencirkels vertrouwelijk om met de gegevens en dient je te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) hiervan dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener. Aldus mogen sessies dus ook niet worden opgenomen of gedeeld.
4.4. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na uitgiftedatum en kunnen nooit terugbetaald worden.

Artikel 5 – Vergoeding: 
5.1. Algemeen
5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de website van ons, als Dienstverlener.
De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor professionelen.
5.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  
5.2. Facturatie en betaling
5.2.1.  Jij, als Klant, kan onze diensten enkel online aankopen via de website. Deze dienen steeds online via de website te worden betaald.
5.2.2. Indien jij, als Klant, in gebreke blijft bij het betalen van de facturen, kunnen wij, als Dienstverlener, het traject opschorten tot na de betaling door jou, als Klant.
5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 75,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.3. Domiciliëring en termijnbetalingen
5.3.1. De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij via factuur, maandelijks betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geef jij, als Klant, jouw goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. 
Daarna zal de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 november ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 december van de rekening gaan). Wij, als Dienstverlener, zullen hiervoor steeds een factuur uitschrijven. 
5.3.2. Indien jij, als Klant, niet tijdig betaalt, zijn wij, als Dienstverlener, gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 
5.3.3. Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.


Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst mbt fysieke trainingen/opleidingen/vrouwencirkels readings/digitale producten (zowel fysiek als online)
6.1. Annuleren van een aangekochte training/opleiding/vrouwencirkel is niet mogelijk.
Kosteloos verplaatsen is wel mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de cirkel en dit door middel van een sms naar +32468134154.
Nadien of bij een no show zonder verwittiging zal het volledige bedrag worden aangerekend en kan de beurt niet meer verplaatst worden.
6.2. Wij, als Dienstverlener, kunnen een workshop te allen tijde zelf annuleren ingeval van ziekte, quarantaineverplichtingen of overmacht.
Wij, als Dienstverlener, kunnen de locatie of datum van een Dienst wijzigen. In dat geval heb jij, als Klant, de mogelijkheid om de inschrijving kosteloos te annuleren.

Artikel 7 –   Herroepingsrecht
7.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen. 
7.2. Uitzonderingen:
Het herroepingsrecht geldt niet voor de vrouwencirkels, readings, downloads en de opleidingen.
De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is  aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 
Ook de ontbinding van diensten is niet mogelijk eens deze volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Bij aankoop van coaching, cursussen readings, digitale producten en programma’s stem jij, als Klant, ermee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor jij, als Klant, afstand doet van jouw herroepingsrecht.
Het herroepingsrecht is uiteraard niet van toepassing op onze producten op maat, eens je deze aankoopt, begint de uitvoering onmiddellijk en kan je, als Klant, geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

Artikel 8– Betwistingen 
Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.
Jij, als niet-professionele klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.
Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Algemeen
Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 
De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 
9.2. Overmacht 
Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 
9.3. Relaties met derden 
Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
9.4. Contractuele tekortkomingen 
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.
Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
9.5. Websites
9.5.1. Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 
 9.5.2. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Websites. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 
10.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website/ trainingen of cursussen, readings, digitale producten eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 
10.2. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 
Artikel 11 – Gegevensverwerking 
11.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  
11.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.
11.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 12– Geheimhouding 
12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.
Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de geheimen van elkaar in verband met eender welk facet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inhoud van de bijeenkomsten, lijsten of details, enz…
Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 
12.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
12.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 
In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500,00 euro- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.:

Artikel 13 – Algemeen 
13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 
13.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Cookies:
De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door De Spirituele Vlinder te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.
Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.
We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie:
Tenzij anders vermeld, bezit De Spirituele Vlinder en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op De Spirituele Vlinder. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf De Spirituele Vlinder voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
Je mag geen:
• Materiaal van De Spirituele Vlinder kopiëren of opnieuw publiceren
• Materiaal van De Spirituele Vlinder verkopen, verhuren of in sublicentie geven
• materiaal van De Spirituele Vlinder reproduceren, dupliceren of kopiëren
• Herdistribueren van inhoud van De Spirituele Vlinder
Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. De Spirituele Vlinder filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van De Spirituele Vlinder, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is De Spirituele Vlinder niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

De Spirituele Vlinder behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.
Je garandeert en verklaart dat:
• Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
• De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
• De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
• De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.
Hierbij verleen je De Spirituele Vlinder een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:
De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
• Overheidsinstanties;
• Zoekmachines;
• Nieuwsorganisaties;
• Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
• Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van De Spirituele Vlinder; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.
Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar De Spirituele Vlinder. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:
• Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
• Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
• Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.
Het gebruik van het logo van De Spirituele Vlinder of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:
We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website:
Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.
We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
• onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
• beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
• een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
• sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.
Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

©2023 De Spirituele Vlinder. Alle rechten voorbehouden.
 Een onderneming via Smart verenigde producties
BE 0896 755 397